Polityka prywatności i
regulaminREGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG, W TYM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z WYKORZYSTANIEM STRONY INTERNETOWEJ DOSTĘPNEJ POD ADRESEM ELEKTRONICZNYM: WWW.POZYCZKI-SPOLECZNOSCIOWE.PL

CZERWIEC 2022§ 1. Definicje

 

 1. Pojęcia użyte w Regulaminie posiadają poniższe znaczenie:

 

 1. Administrator danych osobowych – Usługodawca – Newpoint-Finance sp. z o.o. sp. kom., Jesiono- wa 22/22, 40-158 Katowice, KRS: 0000762205, tel.: 504066528, email: biuro@pozyczki- spolecznosciowe.pl.

 

 1. Aukcja pożyczkowa (zwana w skrócie Aukcją) zamieszczone w Portalu, na zlecenie Pożyczkobiorcy, ogłoszenie woli zawarcia umowy pożyczki.

 

 1. Inwestor – osoba fizyczna lub prawna będąca Użytkownikiem Portalu, składająca Propozycję inwestycyjną w odpowiedzi na Aukcję pożyczkową.

 

 1. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę w Portalu pod unikalną nazwą użytkownika konto, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu.

 

 1. Portal – internetowa platforma ogłoszeń pożyczkowych działająca pod adresem elektronicznym: www.pozyczki-spolecznosciowe.pl, udostępniana przez Usługodawcę Użytkownikom.

 

 1. Pożyczkobiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, bądź osoba prawna, będąca Użytkownikiem Portalu, zamieszczająca w Portalu Aukcję pożyczkową.

 

 1. Pożyczkodawca – Inwestor wygrywający Aukcję.

 

 1. Propozycja inwestycyjna (zwana w skrócie Propozycją) – zamieszczona w Portalu przez Pożyczkodawcę propozycja zawarcia umowy pożyczki, stanowiąca odpowiedź na Aukcję pożyczkową.

 

 1. Regulamin – niniejszy dokument.

 

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie czynności polegających na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
 2. Umowa o świadczenie usług – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, określająca zakres usług wykonywanych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika oraz wysokość przysługującego Usługodawcy wynagrodzenia.

 

ł) Umowa pożyczki (zwana w skrócie Umową) – umowa zawierana pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą za pośrednictwem Portalu, w ramach której następuje czasowe przeniesienie własności określonej sumy pieniędzy z Pożyczkodawcy na Pożyczkobiorcę na warunkach ustalonych pomiędzy stronami.

 

 1. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, w zakresie i na warunkach określonych niniejszym Regulaminem; w szczególności polegająca na prowadzeniu Portalu oraz umożliwiająca Pożyczkobiorcom zamieszczanie Aukcji pożyczkowych, a Inwestorom/Pożyczkodawcom – składanie Propozycji inwestycyjnych.

 

 1. Usługodawca – Newpoint Finance sp. z o. o. sp. kom. z siedzibą w Katowicach, właściciel Portalu.

 

 1. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 1. Zakończenie Aukcji – wyznaczony termin, w którym Aukcja kończy się, niezależnie od tego, czy dochodzi do zawarcia Umowy pożyczki pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą.

 

 1. r) Zamknięcie Aukcji – zakończenie Aukcji poprzez wybranie przez Pożyczkobiorcę Propozycji inwestycyjnej złożonej przez Pożyczkodawcę.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Newpoint-Finance sp. z o.o. sp. kom. Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.pozyczki-spolecznosciowe.pl (zwanej Portalem) i stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Wyłącznym operatorem Portalu jest Usługodawca, to jest Newpoint-Finance sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Katowicach [40-158] przy ulicy Jesionowej 22/22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000762205, NIP: 6342945830, REGON: 382068252.

 

 1. Korzystając z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§ 3. Zakres świadczonych Usług

 

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na prowadzeniu internetowej platformy ogłoszeń pożyczkowych dostępnej pod adresem: www.pozyczki-spolecznosciowe.pl, umożliwiającej Pożyczkobiorcom ogłaszanie Aukcji pożyczkowych, a Inwestorom – poprzez udostępnianie bazy Aukcji pożyczkowych – składanie Propozycji zawarcia umowy pożyczki, a także –  w momencie osiągnięcia porozumienia – zawieranie przez Użytkowników Umów pożyczek.
 2. Zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę obejmuje również następujące czynności:

 

 1. przygotowanie odpowiednich druków Umowy pożyczki;

 

 1. pomoc w przygotowaniu odpowiedniej formy prawnej zabezpieczenia pożyczki;

 

 1. pomoc w ustanowieniu hipoteki;

 

 1. administracja hipoteki.

 

 1. Usługodawca świadczy dodatkowo usługę weryfikacji terenowej polegającą na osobistej inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki oraz sporządzeniu profesjonalnego materiału zdjęciowego i filmowego ukazującego nieruchomość. Usługę weryfikacji terenowej może zlecić zarówno Pożyczkobiorca, jak i Inwestor.

 

 1. W przypadku niespłaconej w terminie wierzytelności z tytułu pożyczki Usługodawca – na podstawie odrębnego zlecenia – może podjąć działania zmierzające do czynności windykacyjnych, prowadzonych przez przedsiębiorstwo windykacyjne współpracujące z Usługodawcą oraz udostępnić w tym celu dane osobowe Pożyczkobiorcy.

 

§ 4. Opłaty

 

 1. Rejestracja w Portalu jest bezpłatna.

 

 1. Korzystanie przez Pożyczkobiorcę z Usług Portalu polegających na zamieszczaniu w Portalu Aukcji, a także wykonaniu Usług o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 jest odpłatne – na warunkach określonych  w odrębnej umowie. Wynagrodzenie określone jest jako wartość procentowa udzielonej pożyczki. Wysokość wynagrodzenia, sposób i termin zapłaty określa odrębna umowa – Umowa o świadczenie usług – zawierana pomiędzy Usługodawcą a Pożyczkobiorcą.

 

 1. Korzystanie z Portalu przez Inwestora jest bezpłatne z zastrzeżeniem poniższego zapisu. Korzystanie z usługi dodatkowej, o której mowa w § 3 ust. 3 jest odpłatne. Wysokość opłat za usługę wymienioną w § 3 ust. 4 określa odrębna umowa zawierana przez Usługodawcę z Pożyczkodawcą.

 

 1. Po dokonaniu rejestracji w Portalu i uzyskaniu dostępu do informacji o Aukcjach pożyczkowych, Inwestor zobowiązany jest do powstrzymywania się od podejmowania działań mających na celu zawieranie umów pożyczki z Pożyczkobiorcami z pominięciem Aukcji, jak i niezawierania takich umów z pominięciem Aukcji. W sytuacji zawarcia przez Inwestora z Pożyczkobiorcą umowy pożyczki z pominięciem Portalu, tj. w sposób inny niż udział w Aukcji, Inwestor zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy kary umownej w wysokości 25 tys. zł.

 

 1. Za usługę weryfikacji terenowej opisaną w § 3 ust. 3 Usługodawca pobiera opłatę w wysokości 500 zł + 1 zł za każdy przejechany kilometr. Do uiszczenia opisanej powyżej opłaty zobowiązany jest jej zleceniodawca w terminie 3 dni od daty wykonania usługi.

 

§ 5. Ogólne zasady korzystania z Portalu

 

 1. Z Usług świadczonych przez Usługodawcę może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca:
 1. pełną zdolność do czynności prawnych;

 

 1. miejsce zamieszkania (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) lub siedzibę (osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 1. aktywne Konto;

 

 1. rachunek bankowy prowadzony przez bank z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Założenie Konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do Konta.

 

 1. Wszelkie czynności dokonane przez osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do Konta Użytkownika uznawane będą za czynności wykonane przez Użytkownika, którego hasłem dostępu posłużono się. Użytkownik odpowiada za skutki takiej czynności wobec Usługodawcy, Użytkowników Portalu oraz inne podmioty w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa oraz okolicznościami faktycznymi. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy czynności dokonywanych przez osobę trzecią przy użyciu hasła pozyskanego w sposób niezgodny z prawem.

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę o wszelkich przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa korzystania z Konta, a w szczególności o utracie dostępu do Konta oraz kradzieży albo nieautoryzowanym użyciu nazwy użytkownika i hasła.

 

§ 6. Ograniczenia w korzystaniu z Portalu

 

 1. Zakazane jest wykorzystywanie Portalu w sposób i w celu sprzecznym z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika w Portalu treści naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, a w szczególności treści:

 

 1. powszechnie uznanych za wulgarne lub obelżywe;

 

 1. propagujące treści rasistowskie, wyznaniowe lub etniczne;

 

 1. o charakterze pornograficznym;

 

 1. sprzeczne z dobrymi obyczajami;

 

 1. naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich;

 

 1. godzące w dobra osobiste osób trzecich;

 

 1. zawierające treści o charakterze reklamowym, w tym w szczególności promujące inne strony internetowe stanowiące konkurencję wobec Portalu.

§ 7. Wymagania techniczne

 

 1. Zalecana rozdzielczość strony internetowej www.pozyczki-spolecznosciowe.pl wynosi 1440 × 900; wspierana rozdzielczość to 1280 × 800 lub wyższa.

 

 1. Korzystanie z Portalu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez urządzenie końcowe Użytkownika następujących wymagań technicznych:

 

 1. zainstalowana jedna z wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome (Mac lub Windows) – zalecana; Internet Explorer 9 i 10 (Windows), Firefox (Mac lub Windows), Safari (Mac) – wspierane;

 

 1. w przypadku urządzeń mobilnych: system iOS – iOS 10 lub nowszy (iPhone 5, iPad 2) lub Android – Android 6.0 Marshmallow lub nowszy (Nexus 5);

 

 1. zainstalowane oprogramowanie umożliwiające obsługę następujących typów plików: JPG/JPEG, PNG, GIF i PDF;

 

 1. obsługa JavaScript włączona w przeglądarce internetowej.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej, za nieprawidłowe działanie Portalu lub spowodowane:

 

 1. działaniem siły wyższej;

 

 1. nieuprawnionym działaniem osób trzecich;

 

 1. nieprawidłowym działaniem serwera;

 

 1. nieprawidłowym korzystaniem z Portalu przez Użytkownika;

 

 1. nieprawidłowym działaniem sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.

 

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają obowiązujące przepisy prawa oraz okoliczności faktyczne.

 

§ 8. Rejestracja

 

 1. Rejestracja w Portalu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

 1. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.pozyczki-spolecznosciowe.pl.

 

 1. W trakcie rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru założenia Konta jako Pożyczkobiorca lub Inwestor oraz zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane: nazwy użytkownika, hasła, imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email. Dane podawane przez Użytkownika powinny być aktualne i zgodne z prawdą.

 

§ 9. Ocena ryzyka inwestycyjnego

 

 1. Pożyczkodawca zobowiązany jest ocenić ryzyko inwestycyjne we własnym zakresie.
 2. Wszelkie skutki podejmowania przez Użytkownika decyzji dotyczących pożyczki ponosi wyłącznie Użytkownik. Portal nie jest stroną Umów pożyczek zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych Umów.

 

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawidłowość i prawdziwość danych podanych przez Użytkownika przy rejestracji w Portalu.

 

§ 10. Zgłoszenie Aukcji pożyczkowej

 

 1. Zgłoszenie Aukcji pożyczkowej następuje poprzez wypełnienie i przesłanie przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego. Użytkownik zgłaszający Aukcję zobowiązany jest podać wszelkie niezbędne dane oraz załączyć wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące wnioskowanej pożyczki (w tym jej zabezpieczenia), działalności swojej firmy oraz jej sytuacji finansowo-majątkowej. Zobowiązany jest także podać swoje pełne dane osobowe (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub rejestrowe (w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi) oraz numer swojego rachunku bankowego.

 

 1. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego przez Użytkownika, pracownicy Portalu weryfikują poprawność, zgodność i kompletność danych oraz dokumentów dostarczonych w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych oraz akceptacji zgłoszenia, Portal przesyła Użytkownikowi Umowę o świadczenie usług w zakresie oznaczonym w niniejszym Regulaminie. Po podpisaniu Umowy o świadczenie usług, Portal umieszcza Aukcję na stronie www.pozyczki-spolecznosciowe.pl.

 

 1. Użytkownik, który przesłał formularz zgłoszeniowy z niepełnymi lub błędnymi danymi oraz niekompletną dokumentacją, zobowiązany jest na wniosek pracownika Portalu do uzupełnienia lub poprawienia tych danych oraz dosłania brakujących dokumentów.

 

 1. W przypadku niedostarczenia lub odmowy dostarczenia przez Użytkownika danych oraz dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, przesłane zgłoszenie zostaje unieważnione.

 

 1. Portal zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia Aukcji przesłanego przez Użytkownika w sytuacji, w której – mimo poprawności, zgodności i kompletności przesłanych danych oraz dokumentów – sytuacja finansowa firmy, proponowane zabezpieczenie pożyczki oraz zdolność kredytowa firmy są łącznie na tyle złe/niewystarczające, że poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z udzieleniem pożyczki danej firmie jest zbyt wysoki. Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany przez pracownika Portalu o zaistnieniu takiej sytuacji.

 

 1. Portal zastrzega sobie prawo do zwracania się do Użytkownika z wnioskiem o dostarczenie dodatkowej dokumentacji w sytuacji pytań Inwestorów o informacje, które objęte są taką dokumentacją.

 

§ 11. Aukcja pożyczkowa

 

 1. Aukcja pożyczkowa ogłaszana jest przez Pożyczkobiorcę, który określa w niej:

 

 1. kwotę pożyczki;

 

 1. termin zwrotu pożyczki;
 2. sposób spłaty – rodzaj rat;

 

 1. cel pożyczki – rodzaj inwestycji, którą chce sfinansować środkami pozyskanymi z pożyczki;

 

 1. sposób zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy pożyczki;

 

 1. czas trwania Aukcji.

 

 1. Maksymalny poziom wynagrodzenia, które otrzymuje Pożyczkodawca w zamian za udzielenie pożyczki, wyrażany jest procentowo (stanowiąc określony procent kwoty pożyczki, której pozyskaniem zainteresowany jest Pożyczkobiorca) i ustalany wspólnie przez Pożyczkobiorcę oraz pracowników Portalu na podstawie czynników określających poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z daną Aukcją. Najważniejsze spośród tych czynników są:

 

 1. sytuacja finansowo-majątkowa Pożyczkobiorcy (wysokość osiąganego przychodu/dochodu za rok bieżący i lata poprzednie; wartość majątku firmy);

 

 1. wartość i jakość proponowanego zabezpieczenia pożyczki;

 

 1. zdolność kredytowa Pożyczkobiorcy (wysokość zobowiązań; terminowość/opóźnienia w ich spłacie).

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do oznaczania Aukcji oceną ratingową od A do C, gdzie A to Aukcja onajniższym poziomie ryzyka inwestycyjnego, B – średnim i C – stosunkowo najwyższym. Na ocenę ratingową Aukcji mają wpływ czynniki wymienione w pkt a, b i c w ust. 2 powyżej. Aukcja zyskuje ocenę A w przypadku, kiedy wszystkie czynniki z pkt a, b i c zostają ocenione pozytywnie. Aukcja zyskuje ocenę B w sytuacji, kiedy dwa z ww. czynników zostają ocenione pozytywnie, a trzeci – negatywnie. Aukcja zyskuje ocenę C w momencie, kiedy tylko jeden z czynników zostaje oceniony pozytywnie, a dwa pozostałe – negatywnie. Oceny dokonują pracownicy Portalu na podstawie posiadanego doświadczenia oraz wiedzy w sposób rzetelny, sprawiedliwy i bezstronny.

 

 1. Minimalna kwota pożyczki, o którą może ubiegać się Pożyczkobiorca w ramach Aukcji pożyczkowej wynosi 50 tys. zł.

 

5 W odpowiedzi na zamieszczoną w Portalu Aukcję pożyczkową Inwestorzy składają Propozycje inwestycyjne. Minimalna wartość Propozycji inwestycyjnej dla każdej Aukcji wynosi 10 tys. zł.

 

 1. Po złożeniu Propozycji inwestycyjnej przez Inwestora, który po raz pierwszy korzysta z Usług Portalu, pracownicy Portalu skontaktują się z nim telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej celem potwierdzenia złożonej Propozycji.

 

 1. Aukcja trwa przez czas określony przez Pożyczkobiorcę. Do Zamknięcia Aukcji dochodzi wtedy, gdy w momencie jej Zakończenia Inwestorzy złożyli łącznie Propozycje inwestycyjne na minimum 90% kwoty pożyczki ogłoszonej przez Pożyczkobiorcę w Aukcji.

 

 1. W sytuacji, gdy po Zakończeniu Aukcji łączna wartość Propozycji inwestycyjnych przewyższa kwotę wnioskowanej pożyczki, dochodzi do selekcji przesłanych Propozycji i wyboru najkorzystniejszych z nich. Wybierane są Propozycje o najwyższej kwocie pożyczki oraz najniższym poziomie wynagrodzenia. W przypadku wielu Propozycji o takiej samej wartości i wynagrodzeniu o wyborze

Propozycji rozstrzyga chwila jej wpływu do Portalu (na zasadzie pierwszeństwa), przy czym za chwilę złożenia Propozycji uważa się dzień i godzinę, w której Propozycja została zamieszczona w Portalu. Ostatecznej akceptacji Propozycji dokonuje Pożyczkobiorca.

 

 1. Do Zamknięcia Aukcji przed jej Zakończeniem dochodzi wówczas, gdy Inwestor jednoosobowo złożył Propozycję inwestycyjną na pełną kwotę wnioskowanej pożyczki z wynagrodzeniem nieprzekraczającym maksymalnego poziomu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. W takim przypadku Propozycje inwestycyjne złożone w danej Aukcji przez pozostałych Inwestorów przestają wiązać.

 

 1. Inwestor może również złożyć Propozycję inwestycyjną z wynagrodzeniem przekraczającym maksymalny poziom wzmiankowany w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeśli jej wartość pokrywa pełną kwotę pożyczki – Propozycja taka zostanie poddana decyzji Pożyczkobiorcy. W przypadku jej akceptacji dochodzi do Zamknięcia Aukcji, w przypadku jej odrzucenia Propozycja zostaje unieważniona.

 

 1. Z chwilą Zamknięcia Aukcji dochodzi do zawarcia Umowy pożyczki pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą na warunkach określonych w Aukcji lub – w przypadku ust. 10 powyżej – uzgodnionych pomiędzy stronami.

 

 1. Nie dochodzi do Zamknięcia Aukcji w przypadku, gdy w chwili jej Zakończenia łączna wartość Propozycji inwestycyjnych nie przekracza 89% kwoty pożyczki ogłoszonej przez Pożyczkobiorcę w Aukcji, z zastrzeżeniem, że może dojść do Zamknięcia Aukcji w takim przypadku na wniosek Pożyczkobiorcy skierowany do Usługodawcy.

 

 1. W przypadku Zakończenia Aukcji bez skutecznego jej Zamknięcia, Aukcja zostaje wystawiona ponownie i tak aż do momentu skutecznego jej Zamknięcia.

 

 1. Pożyczkobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki błędów lub pomyłek zaistniałych w treści ogłaszanej Aukcji, zarówno wobec Portalu, jak i innych Użytkowników Portalu (w tym Inwestora/Pożyczkodawcy).

 

 1. Inwestor może wycofać złożoną przez siebie Propozycję inwestycyjną w dowolnym momencie przed Zamknięciem lub Zakończeniem Aukcji. W przypadku wycofania Propozycji, przestaje ona obowiązywać.

 

 1. Inwestor/Pożyczkodawca ponosi wszelkie skutki błędnego złożenia oświadczenia woli w toku Aukcji.

 

 1. Portal zastrzega sobie prawo do odwołania Aukcji w każdym czasie do momentu jej Zamknięcia, w sytuacji zbyt wysokiego ryzyka inwestycyjnego. W przypadku odwołania Aukcji przez Portal przestają wiązać wszelkie Propozycje inwestycyjne zgłoszone w trakcie jej trwania.

 

§ 11. Czynności po Zamknięciu Aukcji

 

 1. Z chwilą Zamknięcia Aukcji Portal generuje:

 

 1. potwierdzenia zawarcia Umowy pożyczki;
 2. dokumenty niezbędne do zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy pożyczki;

 

 1. wiadomość e-mail wysyłaną do Pożyczkodawców, w której opisane zostaną dalsze czynności, które strony Umowy zobowiązane są podjąć.

 

 1. Portal świadczy pomoc w czynnościach dokonywanych przez Użytkowników po Zamknięciu Aukcji, w szczególności drukuje dokumenty generowane w związku z Zamknięciem Aukcji i zaakceptowaniem złożonej Propozycji.

 

 1. W przypadku, gdy pożyczka zabezpieczana jest hipoteką Portal świadczy pomoc w ustanowieniu tego zabezpieczenia, a w szczególności pośredniczy w przekazywaniu niezbędnych dokumentów pomiędzy stronami oraz kontaktuje strony z Notariuszem.

 

 1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest poinformować Portal o przekazaniu mu środków pieniężnych przez Pożyczkodawcę, a w szczególności o kwocie przelewu oraz dacie zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Pożyczkobiorcy.

 

 1. W przypadku, gdy w terminie 3 dni od dnia przekazania Pożyczkodawcy potwierdzenia zawarcia Umowy pożyczki wraz z dokumentami potwierdzającymi formę zabezpieczenia zawartej Umowy, Pożyczkodawca nie przekaże w formie przelewu środków tytułem udzielonej pożyczki na konto Pożyczkobiorcy, w takiej sytuacji Pożyczkobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez Pożyczkobiorcę w formie pisemnej i wiąże od dnia jego doręczenia Pożyczkodawcy.

 

 1. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy opisanego w ust. 5 powyżej, Pożyczkodawca ma obowiązek zwrócić wszystkie dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia pożyczki na adres Pożyczkobiorcy, a także wszelkie dokumenty, które są niezbędne do uchylenia zabezpieczenia, a w sytuacji hipoteki – do jej wykreślenia. Zwrot dokumentów nastąpi w terminie 14 dni od dnia dokonania odstąpienia od umowy przez Pożyczkobiorcę. Jeżeli na zabezpieczenie ustanowiono hipotekę umowną na rzecz Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca zobowiązany jest do niezwłocznego – w terminie 3 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Pożyczkobiorcy od umowy – złożenia w Sądzie Rejonowym właściwym miejscowo wniosku o wykreślenie hipoteki. Niewykonanie ww. obowiązku, bądź jego nienależyte wykonanie skutkować będzie powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

 1. Pożyczkodawca powinien poinformować Portal o popadnięciu przez Pożyczkobiorcę w zwłokę w spłacie pożyczki, w przypadku opóźnienia w spłacalności trwającego co najmniej 14 dni od daty wymagalności raty pożyczki. W takiej sytuacji Portal na zgłoszone żądanie Pożyczkodawcy przystąpi do działań windykacyjnych na indywidualnie określonych zasadach.

 

§12. Rozliczenia pomiędzy Użytkownikami

 

 1. Usługodawca nie pośredniczy w procesie przekazywania środków pieniężnych pomiędzy Użytkownikami.

 

 1. Użytkownicy dokonują wzajemnych rozliczeń (przekazywanie pożyczki Pożyczkobiorcy oraz spłata pożyczki) we własnym zakresie, w sposób ustalony w zawartej Umowie pożyczki.

§13. Opóźnienie w spłacie pożyczki – czynności windykacyjne

 

 1. Na życzenie Pożyczkodawcy Portal zapewnia wsparcie w procesie odzyskiwania należności przysługujących Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w przypadku niewywiązywania się przez Pożyczkobiorcę z zawartej z Pożyczkodawcą Umowy pożyczki.

 

 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania windykacyjnego będzie każdorazowo ustalana indywidualnie z Pożyczkodawcą, w tym celu w szczególności brana będzie pod uwagę kwota udzielonej pożyczki pozostała do zwrotu wraz z należnym Pożyczkodawcy wynagrodzeniem.

 

§14. Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące jakości Usług świadczonych przez Portal kierowane są na adres Usługodawcy: Newpoint Finance Sp. z o. o. sp. kom., ul. Jesionowa 22/22, 40-158 Katowice lub w drodze korespondencji elektronicznej kierowanej na adres: biuro@pozyczki-spolecznosciowe.pl.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz nazwę użytkownika, jak również dokładny opis i przyczyny Reklamacji.

 

 1. Usługodawca rozpatruje reklamację Użytkownika w kolejności ich wpływu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczone od dnia otrzymania reklamacji.

 

 1. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w jego profilu.

 

§ 15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:

 

 1. Mediacja – prowadzona przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały;

 

 1. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH;

 

 1. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów;

 

 1. Platforma ODR – punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

 1. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

§ 16. Polityka Prywatności

 

 1. Usługodawca jako Administrator danych, gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie danej Usługi, realizacji rozliczenia (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i Usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).

 

 1. Ogłaszając Aukcję pożyczkową Użytkownik–Pożyczkobiorca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych Użytkownikowi–Pożyczkodawcy. Składając Propozycję inwestycyjną Użytkownik– Pożyczkodawca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych Użytkownikowi–Pożyczkobiorcy.

 

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie – na zlecenie Pożyczkodawcy – jego danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do dochodzenia zobowiązań wynikających z umów pożyczek zawieranych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. W celu wykonania Usług przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika:

 

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy Użytkownika;

 

 1. numer ewidencyjny NIP, REGON lub inny numer ewidencyjny nadany Użytkownikowi;

 

 1. adres zamieszkania Użytkownika lub adres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej;

 

 1. adres poczty elektronicznej Użytkownika;

 

 1. numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Użytkownika;

 

 1. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu Użytkownika, a także jej adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego.

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.

 

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych w wyniku korzystania z Usługi dla potrzeb Użytkowników.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usługi. Podjęte przez Użytkownika czynności, które skutkować będą pozbawieniem Usługodawcy prawa do przetwarzania

danych osobowych Użytkownika mogą wpływać na brak możliwości realizacji Usług przez Usługodawcę.

 

 1. W przypadku konieczności realizacji Usług dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Usługi. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych Usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usług są przetwarzane przez okres korzystania z Usług, a po zakończeniu świadczenia Usług do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo – księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia świadczenia Usługodawcy uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych.

 

 1. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu, uniemożliwiające osobom trzecim dostęp do danych, przetwarzanie danych z naruszeniem przepisów prawa.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 17. Informacja o plikach cookies

 

 1. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu.

 

 1. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Portal.

 

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 

 1. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

 1. utrzymanie po zalogowaniu sesji Użytkownika Portalu dzięki, której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

 1. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 

 1. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

 1. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają możliwość przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Portalu.

 

 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Portalem reklamodawców oraz partnerów.

 

 1. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe w szczególności sieć Google do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

 1. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/.

 

§ 18. Prawo odstąpienia od umowy przysługujące konsumentowi

 

 1. Jeżeli Pożyczkodawcą jest konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może on w terminie 14 dni odstąpićod niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Przez świadczenie należy rozumieć założenie Konta przez Usługodawcę dla Pożyczkodawcy na Portalu.

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane pocztą, bądź w formie elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości email wysłanej na adres Usługodawcy.

§ 19. Postanowienia końcowe

 

 1. Portal zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Usług świadczonych przez Portal, zmiany wyglądu lub/i funkcjonalności, aktualizacji Portalu, a także poprawy ochrony praw Użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Użytkowników, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Postanowienia zmienionego wskutek dokonania zmian Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o zmianach Użytkownik nie usunął swojego Konta.

 

 1. Transakcje rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na dotychczas obowiązujących zasadach.

 

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do aktualnego Regulaminu oraz poprzednio obowiązujących wersji Regulaminu za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Portalu. Użytkownik może pobrać Regulamin ze strony Portalu oraz sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy o świadczenie Usług następuje poprzez zamieszczenie treści Regulaminu na stronie Portalu.

 

 1. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w języku polskim.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub Umowie o świadczenie usług zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 

 1. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Portalu oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Newpoint Finance Sp. z o o. sp. kom. lub innym osobom i podlegają ochronie prawnej.

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem opublikowania na stronie internetowej Portalu, z dniem 1.07.2022.