Najczęściej zadawane pytania
Masz pytanie?
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy inwestorzy indywidualni (osoby fizyczne) mogą być inwestorami pożyczek społecznościowych?

Tak. Inwestorzy indywidualni (osoby fizyczne) mogą być inwestorami pożyczek społecznościowych, ponieważ za pośrednictwem portalu Pożyczki Społecznościowe (PS) udzielają pożyczek wyłącznie na rzecz przedsiębiorców (z przeznaczeniem na ich działalność gospodarczą). Ograniczenia dotyczą jedynie udziału inwestorów indywidualnych w udzielaniu kredytów konsumenckich dla osób fizycznych.

Czy osoby fizyczne (niebędące przedsiębiorcami) mogą starać się o pożyczkę na portalu Pożyczki Społecznościowe (PS)?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Czy inwestor indywidualny może udzielać pożyczek bez rejestracji działalności gospodarczej?

Tak. Jeśli przychody z udzielonych pożyczek w żadnym miesiącu 2022 nie przekroczą kwoty 1505 zł (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia) to inwestor indywidualny może prowadzić swoją działalność jako nierejestrową.

Jakie obowiązki podatkowe mają pożyczkodawca i pożyczkobiorca?

Jeżeli pożyczki na platformie Pożyczki Społecznościowe (PS) udziela osoba fizyczna, to w roli płatnika podatku dochodowego (tzw. podatek Belki wynoszący 19%) powinien wystąpić pożyczkobiorca czyli przedsiębiorca. Z tego powodu kwota wynagrodzenia dla inwestora będzie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku (art. 41 ust. 4 PIT). Z organem skarbowym płatnik rozliczy się wykazując pobrany podatek na PIT-8AR w terminie do 31 stycznia roku następnego. W tym wypadku inwestorzy nie muszą uwzględnić w swoim zeznaniu kwot wynagrodzenia. W przypadku, w którym osoba fizyczna otrzymuje od pożyczkobiorcy pełną kwotę raty brutto, jest ona zobowiązana do odprowadzenia podatku od uzyskanego wynagrodzenia w wysokości 19 % na formularzu PIT 36 w dziale L, poz. 216. Natomiast każda firma, która pozyskała pożyczkę za pośrednictwem portalu Pożyczki Społecznościowe (PS) jest zobowiązana do zapłacenia podatku w wysokości 0,5% kwoty pożyczki (ustawa o PCC). Pożyczkobiorca powinien poinformować urząd skarbowy o otrzymaniu pożyczki w ciągu 14 dni od jej uzyskania na druku PCC-3.

Jakie rodzaje zabezpieczeń pożyczek akceptujemy na portalu Pożyczki Społecznościowe (PS)?

Dla naszych inwestorów kluczowe jest bezpieczeństwo ich środków oraz pewność, że udzielone pożyczki będą spłacane systematycznie. Odpowiednie zabezpieczenie wierzytelności powinno leżeć także w interesie pożyczkobiorcy, ponieważ ma ono bezpośredni wpływ na warunki przyznanej pożyczki. Stąd na platformie Pożyczki Społecznościowe (PS) akceptujemy następujące rodzaje zabezpieczeń: - oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc (obowiązkowe); - hipoteka – wpis w IV dziale księgi wieczystej; - przewłaszczenie na zabezpieczenie (dotyczy pojazdów, maszyn i urządzeń); - cesja wierzytelności (z kontraktu/umowy długoterminowej); - poręczenie. Im więcej zabezpieczeń pożyczkobiorca jest w stanie zaproponować inwestorom tym lepiej – zwiększa to jego wiarygodność i wpływa na zainteresowanie daną aukcją.

Czym jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji?

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 kodeksu postępowania cywilnego) jest oświadczeniem składanym w formie aktu notarialnego, w którym dłużnik dobrowolnie decyduje się poddać przymusowej egzekucji w razie niewypełnienia zobowiązania wynikającego z konkretnej umowy, bez rozpoznania sprawy przez sąd. Jednak, by oświadczenie to miało moc prawną, musi być sporządzone według rygorystycznych wytycznych regulowanych w kodeksie prawa cywilnego. Przede wszystkim oświadczenie musi mieć formę aktu notarialnego. Musi również zawierać wskazanie świadczenia, dane wierzyciela oraz dłużnika, źródło zobowiązania (np. umowa), a także termin, w jakim zobowiązanie powinno zostać uregulowane.

Dlaczego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jest obowiązkowym zabezpieczeniem pożyczek udzielanych za pośrednictwem portalu Pożyczki Społecznościowe (PS)?

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji znacząco upraszcza procedurę ewentualnego dochodzenia wierzytelności – dzięki niemu wierzyciel może zaoszczędzić mnóstwo czasu, jak i pieniędzy. Akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji jest tytułem egzekucyjnym traktowanym na równi z prawomocnym orzeczeniem sądu, którego uzyskanie może zająć nawet kilka lat. W przypadku, w którym dłużnik nie będzie chciał dobrowolnie spełnić wynikającego z umowy świadczenia, wierzyciel będzie miał prawo wystąpić do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu (aktowi notarialnemu) klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego wierzyciel może udać się bezpośrednio do komornika, który rozpocznie czynności mające na celu odzyskanie pieniędzy.

Czym jest hipoteka?

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, które jest ustanawiane na nieruchomościach (lub na wybranych prawach) w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności z określonego stosunku prawnego (np. kredytu hipotecznego lub pożyczki), na podstawie którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z nieruchomości (lub innych praw będących przedmiotem hipoteki), bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (lub tych praw). Dochodzenie zabezpieczonej hipoteką należności odbywa się poprzez uzyskanie tytułu wykonawczego oraz postępowanie egzekucyjne. Akt ustanowienia hipoteki sporządzany jest przez notariusza i następuje po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej.

Na czym polega przewłaszczenie na zabezpieczenie?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na tym, że dłużnik przenosi własność swojej rzeczy na wierzyciela, zawierając z nim jednocześnie porozumienie, zgodnie z którym wierzyciel będzie miał prawo zaspokoić się z tej rzeczy, jeżeli zabezpieczona wierzytelność nie zostanie uregulowana. Ważnym aspektem przewłaszczenia jest to, że jego przedmiot pozostaje w posiadaniu dłużnika, który może posługiwać się nim na zasadach podobnych do użyczenia.

Czym jest cesja wierzytelności (z kontraktu/umowy długoterminowej)?

Cesja wierzytelności (należności) z kontraktu/umowy długoterminowej jest umową między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą, na mocy której pożyczkobiorca (cedent) przenosi na pożyczkodawcę prawo do otrzymania określonej należności od swojego kontrahenta w ramach zawartego kontraktu/umowy długoterminowej, np. za sprzedane towary lub świadczone usługi. Cesja może dotyczyć pojedynczej wierzytelności lub wielu wierzytelności, także przyszłych.

Czy jest poręczenie cywilne?

Poręczenie cywilne jest umową, na podstawie której poręczyciel zobowiązuje się do spłaty określonej pożyczki na wypadek niedokonania jej terminowej spłaty przez pożyczkobiorcę. Udzielenie poręczenia następuje przez zawarcie umowy poręczenia między pożyczkodawcą a poręczycielem – oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. Odpowiedzialność poręczyciela obejmuje co do zasady cały jego majątek, nie ma jednakże przeszkód, żeby ją ograniczyć tylko do poszczególnych składników majątku poręczyciela.